Shadow
Slider

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RS, svake godine, na jesen, raspisuje oglas za turističke vodiče i turističke pratioce.

 Oglas se objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva i naročito sadrži: predmet oglasa; način i rok za podnošenje prijava; sadržinu prijave; dokumenta koji se podnose uz prijavu; iznos takse za polaganje stručnog ispita i druge podatke.

Evo odgovora na pitanja zainteresovanih lica.

1.Ko se sve može prijaviti na konkurs?
Na konkurs se može prijaviti zainteresovano lice koje:
1) ima državljanstvo Republike Srbije;
2) zna srpski jezik;
3) ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
4) aktivno zna jedan strani jezik.

2.Od čega se sastoji stručni ispit?
Stručni ispit sastoji se od teorijskog i praktičnog dela ispita.
Teorijski deo stručnog ispita za turističkog vodiča polaže se po programu koji obuhvata sledeće predmete:
1) Ekonomiku turizma;
2) Turističke resursi;
3) Agencijsko i hotelijersko poslovanje;
4) Društveno uređenje, turističku politiku i propise u turizmu;
5) Informativno-vodičku službu u turizmu;
6) Nacionalnu istoriju;
7) Strani jezik.
Teorijski deo stručnog ispita za turističkog pratioca polaže se po programu koji obuhvata sledeće predmete:
1) Društveno uređenje, turističku politiku i propise u turizmu;
2) Informativno-vodičku službu u turizmu;
3) Agencijsko i hotelijersko poslovanje;
4) Strani jezik

3.Kako se polaže stručni ispit?
Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se pred komisijom za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, a stručni ispit za turističkog pratioca polaže se pred komisijom za polaganje stručnog ispita za turističkog pratioca koje obrazuje ministar nadležan za poslove turizma , a koju sačinjavaju stručnjaci iz predmetnih oblasti.

4.Šta treba da sadrži pismena prijava?
Pismena prijava za polaganje stručnog ispita sadrži:
1) ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata;
2) datum i mesto rođenja kandidata;
3) podatke o adresi stanovanja;
4) broj, datum, mesto i država izdavanja lične karte, odnosno pasoša;
5) nivo obrazovanja, odnosno stepen i vrstu stručne spreme;
6) strani jezik koji kandidat polaže;
7) mesto polaganja psihološke procene prema raspoloživim filijalama nadležne službe za poslove zapošljavanja;
8) kontakt podatke (broj telefona i adresa elektronske pošte).

5.Koja dokumenta kandidat mora da priloži uz prijavu?
Uz prijavu kandidat prilaže: uverenje o državljanstvu Republike Srbije koje nije starije od šest meseci, odnosno overenu fotokopiju uverenja; overenu fotokopiju diplome o stečenom najmanje srednjem obrazovanju; overenu fotokopiju diplome o najmanje srednjem obrazovanju stečenom u inostranstvu, overenu fotokopiju rešenja organa, odnosno institucije nadležne za priznavanje isprave o stečenom obrazovanju u inostranstvu, kao i fotokopiju lične karte, odnosno izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte ili pasoša.
Dokumenti koji su na stranom jeziku moraju biti prevedeni od strane sudskog tumača.
Ako se kandidat koji je položio stručni ispit za turističkog pratioca prijavljuje za polaganje ispita za turističkog vodiča uz prijavu prilaže i dokaz o položenom stručnom ispitu za turističkog pratioca.

6.Da li je tačno, da kandidat pre polaganja ispita prolazi psihološku proveru?
Da. Tačno je.
Pre pristupanja polaganju stručnog ispita ministarstvo upućuje kandidata na psihološku procenu u skladu sa zahtevom za obavljanje poslova turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca.
Psihološku procenu vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka.
Nadležna služba za poslove zapošljavanja po sprovedenoj psihološkoj proceni dostavlja ministarstvu izveštaj sa psihološke procene u postupku selekcije kandidata uz obavezu pravilnog čuvanja i korišćenja rezultata selekcije i uništavanja nakon isteka perioda od godinu dana.
Kandidat koji u potpunosti, odnosno većoj meri zadovolji zahteve u postupku psihološke procene za obavljanje poslova turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca može pristupiti polaganju stručnog ispita.

7.Želio bih da budem lokalni turistički vodič, da radim na području mom grada, pa me interesuju uslovi za dobijanje licence za lokalnog turističkog vodiča?
Da biste stekli licencu za lokalnog turističkog vodiča, morate imati najpre položen stručni ispit za turističkog vodiča. Nakon toga polože se stručni ispit za lokalnog turističkog vodiča, čiji program i način polaganja propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave na predlog turističke organizacije opštine, odnosno grada.

8. Koliko košta dobijanje licence?
Taksa za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča iznosi:
1) za polaganje ispita iz predmeta strani jezik 3.000,00 dinara;
2) za polaganje ispita iz ostalih predmeta stručnog ispita 15.000,00 dinara.

Taksa za polaganje stručnog ispita za turističkog pratioca iznosi:
1) za polaganje ispita iz predmeta strani jezik 3.000,00 dinara;
2) za polaganje ispita iz ostalih predmeta stručnog ispita 6.000,00 dinara.
Taksa za polaganje stručnog ispita za kandidata koji je položio stručni ispit za turističkog pratioca, a koji polaže diferencijalne predmete za turističkog vodiča, iznosi 9.000,00 dinara.

Taksa za izdavanje uverenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca iznosi 300,00 dinara.
Taksa za izdavanje legitimacije za turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca iznosi 300,00 dinara.

VAŽNO: Po objavljivanju konkursa, odmah se prijaviti /što pre/, jer je ograničen broj kandidata, tako da se u prijavama praktično gleda vreme prijave /sat,minut/. Nije kao kod ostalih konkursa, eliminacija ovde kreće u startu /tako, da ko podnese prijavu poslednjeg dana, sigurno je već zakasnio, jer je interesovanje ogromno/. Zato je važno na vreme pripremiti potrebnu dokumentaciju!

Sve ima svoju cenu a vaša je dobra dnevnica. Na tržištu je nestašica ovog kadra, tako da, ako ste komunikativni, posvećeni poslu, ako vas krase snalažljivost, brzo i promišljeno reagovanje u nepredvidivim situacijama, imaćete najlepši posao na svetu.

 

Kontakt podaci

Turistička organizacija grada Kruševca

Majke Jugovića 3, 37000 Kruševac

+381(0)37/445 180

turizamkrusevac@mts.rs

Radno vreme:

Pon-Pet: 08:00-16:00

Kontakt podaci TIC

Turistički informativni centar

Trg Kosovskih junaka br.6

+381(0)37/44 11 33

turizamkrusevac1@mts.rs

Radno vreme:

Radnim danima: 08:00-20:00

Subotom: 09:00-15:00